logo

Sadashiva Pradakshina … Vedanta

Vedantic Pradakshina or circumambulation of four cardinal faces of Sadashiva … This is as per Pancha Brahma Upanishad and as per Kashmiri Shaivism …