logo

Pancha Mukha Sadashiva … Main aspects

This flow chart depicts the main aspects of Pancha Mukha Sadashiva or five faces of Sadashiva