logo

Akar, Okar, Makar, Omkar … Prajnaparamita Mantra

Akar, Okar, Makar, Omkar and Prajnaparamita Mantra