logo

Ouroboros as endless zeroness

Ouroboros as beginningless and endless Zeroness of time